Image
 
TRGOVANJE HOV
“Monet broker” a.d. Banja Luka kao berzanski posrednik trgovinu sa hartijama od vrijednosti obavlja u skladu sa zakonom, aktima Komisije za hartije od vrijednosti i Centralnog registra za hartije od vrijednosti i berze čiji je član. Trgovinu hartijama od vrijednosti berzanski posrednik obavlja na organizovanom berzanskom tržištu i u slučajevima propisanim zakonom van berze.
Na organizovanom berzanskom tržištu berzanski posrednik trguje hartijama od vrijednosti:
• Na berzanskoj kotaciji;
• Na slobodnom berzanskom tržištu;
• Na periodičnim aukcijama.

 

Osnov za izvršenje posla je ugovor. Ugovor sa brokersko dilerskim društvom se sklapa pri:
• Posredovanju u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi);
• Trgovini hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi);
• Poslovima preuzimanja;
• Blok poslovima i sl.

Ugovor sa klijentom potpisuje ovlašteno lice berzanskog posrednika. Ugovor nije potrebno zaključiti u slučaju kada klijent daje nalog za jednokratnu prodaju akcija stečenih u postupku privatizacije.

Za sklapanje ugovora fizičko lice treba da priloži:
• Kopiju važećeg identifikacionog dokumenta sa fotografijom (npr. lična karta, pasoš, vozačka dozvola);
• broj računa u banci (žiro-račun banke i partija).

Pravna lica prilažu sljedeću dokumentaciju:
• Rješenje o upisu u sudski registar;
• Obavještenje o razvrstavanju po djelatnostima (statistika);
• Žiro-račun;
• Obrazac sa ovjerenim potpisima lica ovlaštenih za zastupanje (OP obrazac);
• Ovjerenu kopiju važećeg identifikacionog dokumenta sa fotografijom lica ovlaštenog za zastupanje;
• Strana pravna lica moraju priložiti gore navedenu dokumentaciju, ovjerenu kod notara i prevedenu kod ovlašćenog sudskog tumača;
• Drugu dokumentaciju koju odredi berzanski posrednik.

Ukoliko je klijent maloljetno lice, ugovor u njegovo ime potpisuje roditelj ili staratelj. Roditelj, uz kopiju svog identifikacionog dokumenta, prilaže kopiju rodnog lista djeteta, a original na uvid.

Ugovor za fizičko lice klijenta može sklopiti i lice koje klijent ovlasti, a koje može isključivo biti:
• Srodnik u prvom stepenu prave linije srodstva;
• Bračni drug;
• Advokat.

VRSTE I SADRŽAJ NALOGA KLIJENTA

Naši klijenti mogu da ispostave sljedeće vrste naloga za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti:
• Nalog po cijeni na tržištu;
• Nalog po limitiranoj/ograničenoj cijeni;
• Dnevni nalog;
• Nalog do određenog datuma;
• Nalog do opoziva;
• Nalog sa rasponom;
• Nalog sa rasponom i odstranjivanjem neizvršene količine;
• Nalog sa skrivenom količinom;
• Nalog “ sve ili ništa“;
• Nalog sa minimalnom količinom prvog zaključenog posla;
• Nalog sa minimalnom količinom svih zaključenih poslova;
• Slobodni (diskrecioni) nalog;
• Nalog za poništavanje (opoziv naloga);
• Zajednički nalog;
• Nalog za kupovinu u svrhu poklona.

ISPOSTAVLJANJE I PRIJEM NALOGA
IZMJENA I OPOZIV NALOGA
IZVRŠENJE NALOGA
BLOK POSLOVI
POSLOVI PREUZIMANJA
KUPOVINA U SVRHU POKLOVA

DOMAĆE TRŽIŠTE

Brokersko-dilersko društvo „MONET BROKER“ a.d. Banja Luka osnovano je početkom 2007. godine. “Monet broker” a.d. Banja Luka je berzanski posrednik na teritoriji Republike Srpske, koji trgovinu sa hartijama od vrijednosti obavlja u skladu sa Zakonom, aktima Komisije za hartije od vrijednosti, Centralnog registra za hartije od vrijednosti i Berze, čiji je član. Trgovinu hartijama od vrijednosti Berzanski posrednik obavlja na organizovanom berzanskom tržištu i u slučajevima propisanim zakonom van berze. Pored brokerskih poslova Brokersko-dilersko društvo „Monet Broker“obavlja i dilerske poslove kupovinom i prodajom hartija od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun. Dilerske poslovne obavljamo na organizovanom tržištu (berzanskom, odnosno vanberzanskom) ili van organizovanog tržišta u skladu sa zakonom.
Image
Image
Image

POZOVITE NAS

+387 51 345 600

Image
Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti u sjedištu „Monet brokera“
Jovana Dučića 23a, Banja Luka, BiH
+387 51 345 600
mail(at)monetbroker.com
Image
Image
© 2018 MONET BROKER. Sva prava zadržana.