/var/www/vhosts/monetbroker.com/httpdocs/public

Upitnik za kategorizaciju klijenta

Upitnik

Podaci o klijentu

Fizička lica

Poslovni odnos u ime nekog drugog:

Ukoliko poslovni odnos uspostavljate u ime druge osobe, potrebno je dostaviti sve podatke o osobi u čije ime uspostavljate poslovni odnos, tj. sve podatke iz tačke I

Svrha i namjena uspostavljanja poslovnog odnosa:

Pravna lica

Svrha i namjena uspostavljanja poslovnog odnosa:

Sredstva za ulaganje potiču iz:

Kategorizacija klijenta

Da li ste pravno lice koje:

Posjeduje odobrenje za rad izdato od nadležnog organa, odnosno koje je subjekt nadzora na finansijskom tržištu: banka, osiguravajuće društvo, brokersko-dilersko društvo, investicioni fond ili društvo za upravljanje investicionim fondovima, penzijski fond ili društvo za upravljanje penzijskim fondovima, lice koja trguje robom i derivatima na robu na produktnoj berzi, investitor čije je glavna djelatost ulaganje u hartije od vrijednosti, ili institucija koja obvalja djelatnost osiguranja imovine ili drugih finansijskih transakcija

je finansijska organizacije osnovana posebnim zakonom radi upravljanja imovinom koja je direktno ili indirektno u vlasništvu Republike Srpske ili

je nacionalna i regionalna vlada, javno tijelo za upravljanje javnim dugom, centralna banke, međunarodna i nadnacionalna institucija kao što su: Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, Evropska centralna banka, Evropska investiciona banka ili neka slična međunarodn organizacija

Da li ispunjavate najmanje dva od sljedećih uslova:

Da ste, na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, izvršili prosječno deset transakcija, unutar svakog tromjesečja, u posljednjoj godini

da veličina vašeg portfelja (vaše hartije od vrijednosti i novčana sredstava) prelazi milion konvertibilnih maraka i

da radite ili ste radili u finansijskom sektoru najmanje godinu dana na poslovima koji zahtijevaju znanje o planiranim transakcijama ili uslugama.

Informacije o znanju i iskustvu klijenta u investicionij oblasti - ocena podobnosti

Da li imate iskustva u trgovanju finansijskim instrumentima:

U kom vremenskom periodu ste trgovali ili trgujete finansijskim instrumentima:

OD
DO

Učestalost transakcija na kvartalnom nivou:

Iznos transakcija u prosjeku na godišnjem nivou:

NAPOMENA:

Ukoliko klijent nema iskustva u trgovanju finansijskim instrumentima, Monet broker procjenjuje da klijent ne posjeduje dovoljno znanja i iskustva u investicionoj oblasti koja je od značaja za finansijski instrument ili uslugu koja se nudi klijentu ili koju klijent traži i ovim putem upozorava klijenta da finansijski instrument ili usluga nisu pogodni za njega

Promjena kategorije klijenta

Ukoliko klijent želi da promijeni dodijeljenu kategoriju, može zatražiti od Monet brokera viši, odnosno niži nivo zaštite, u skladu sa kategorijom, tako što će Monet brokeru podnijeti pismeni zahtjev.

Izjave podnosioca zahtjeva

Obavezujem se da Monet broker odmah pismeno obavijestim o svakoj izmjeni podataka navedenih u ovom Upitniku

Izjavljujem da sam primio primjerak Pravila poslovanja i cjenovnik Monet brokera, te da sam upoznat sa njihovim sadržajem i da sam odredbe istih prihvatio.

Izjavljujem da POSJEDUJEM/NE POSJEDUJEM povlaštene informacije (nepotrebno precrtati). U slučaju da klijent posjeduje povlaštene informacije potrebno je potpisati posebnu pisanu izjavu.

Neopozivo, bezuslovno i pod punom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci dati Monet brokeru u ovom upitniku vjerodostojni, potpuni i tačni, te da se Monet broker navedenim podacima može koristiti u skladu sa sopstvenim pravilima, te da ih može proslijediti državnim i drugim regulatornim organima, a na njihov pismeni zahtjev.

Izjavljujem da želim da mi se sva obavještenja i informacije od strane Monet brokera dostavljaju putem:

Izjavljujem da sam upoznat i saglasan sa razvrstavanjem u kategoriju klijenta u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 92/06, 34/09 i 30/12) i Pravilnikom o poslovanju berzanskih posrednika (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 67/12).

POPUNJAVA MONET BROKER:

Brokersko-dilersko društvo Monet broker a.d. Banja Luka je u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 92/06, 34/09 i 30/12) i Pravilnikom o poslovanju berzanskih posrednika (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 67/12) Klijenta razvrstalo u sljedeću kategoriju (odgovor označava Monet brokeru):

Mali klijent

Profesionalni klijent

NAPOMENA:

Klijent može tražiti od Monet broekra da promeni kategoriju u koju ga je Društvo inicijalno razvrstalo.

Izjava o političkoj eksponiranosti

Ovim potvrđujem da prema kriterijima iz Zakona o sprečavanju pranja novca

Fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu javnu funkciju:

Vrijeme obavljanja javne funkcije:

OD
DO

Vrsta javne funkcije:

Najbliži član porodice:

Bliži saradnik:

NAPOMENA:

Dozvoljavam Monet Brokeru da u svrhu provjere istinitosti podataka dobijenih ovom izjavom, samostalno provjeri moje podatke na osnovu uvida u javne ili druge dostupne evidencije podataka.

NAPOMENA:

Prema kriterijima iz Zakona politički eksponirano lice je svako fizičko lice kojem je povjerena ili bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnoj godini, uključujući najbliže članove porodice i bliže saradnike.

Fizička lica koja imaju ili su imali povjerenu javnu funkciju su:

- Članovi Upravnog odbora, guverner i zamjenici guvernera Centralne banke BiH

Najbliži članovi porodica lica iz alineje su:

Bliži saradnici lica iz alineje su:

Na osnovu člana 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj 49/06, 76/11 i 89/11) ja Marko Marković, rođen/a 13.08.1986. godine, JMBG: 0000000000000000, dajem sljedeću

SAGLASNOST

Kojom potvrđujem da sam saglasan/a da Brokersko-dilersko društvo MONET BROKER a.d. Banja Luka i Banjalučka berza hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, na zakonit i pravičan način obrađuju moje lične podatke u okviru registrovanih djelatnosti, i to:

- ime i prezime,
- ime roditelja,
- prebivalište/boravište,
- JMBG,
- broj telefona,
- mjesto rođenja,
- e-mail adresa,
- broj transakcionog računa i naziv banke.

Saglasnost dajem u svojstvu klijenta MONET BROKER a.d. Banja Luka.
Saglasnost se daje na neodređeno vrijeme uz pravo klijenta da je u svakom trenutku povuče uz prethodno pismeno obavještenje Brokera.

Autentifikacija korisnika

Autentifikacija korisnika je neophodna kako bi mogli da utvrdimo da ste upravo Vi osoba koja dostavlja na verifikaciju podatke i dokumente o identitetu i adresi stanovanja. Obzirom da smo u zakonskoj obavezi da izvšimo identifikaciju i autentičnost dokementa, autentifikaciju ćete izvršiti tako što ćete nam kao prilog na dnu ove forme, dostaviti fotografiju u visokoj rezoluciji, na kojoj u ruci pored Vašeg lica držite vaš identifikacioni dokument. Neophodno je da je i Vaše lice i Vaš dokument u fokusu te da je Vaša slika na samom dokumentu i Vaše ime i prezime jasno vidljivo i čitljivo. Molimo vas da Vaše lice i dokument ispunjavaju cijelu sliku kako bi na slika bila što detaljnija. Najbolji način je da zamolite nekoga da vas uslika sa distance koja omogućuje odgovarajući kvalitet fotografije. Fokusirajte aparat na dokument tako da se podaci na dokumentu jasno vide. Prije slanja slike provjerite fotografiju tako da je slika jasna i čista i da se podaci na dokumentu mogu jasno pročitati.

ok
wrong
wrong

Potrebno je da dostavite sljedeće dokumente:

Lična karta

Potvrda o prebivalištu

Slika bankovne kartice

Slika lica i lične karte

*Ukupna veličina fajlova ne smije preći 16 MB